Promocja -7% Kod: T5ED4J 

obowiązujący od dnia 01 grudnia 2021 roku

Postanowienia Ogólne

1. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez firmę Otigo właściciela marki Tylem.pl, 01-102 Warszawa, ul. Olbrachta 23/23, NIP: 9511483062 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.tylem.pl (dalej: „Tylem.pl”).
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronach w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

Przedmiot Usługi – Newsletter

7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o różnej tematyce, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

8. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
9. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:

a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Tylem.pl swojego adresu poczty elektronicznej,
c. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
d. aktywować przycisk „Zapisz się”,
e. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
f. potwierdzić chęć zapisania się w otrzymanej wiadomości e-mail

10. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
11. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
12. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
13. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie Reklamacyjne

15. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres firmy Otigo właściciela marki Tylem.pl, 01-102 Warszawa, ul. Olbrachta 23/23, NIP: 9511483062 lub drogą elektroniczną na adres pomoc@tylem.pl
16. W reklamacji należy zawrzeć:

a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
b) opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

17. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – firma Otigo właściciel marki Tylem.pl, 01-102 Warszawa, ul. Olbrachta 23/23, NIP: 9511483062 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: pomoc@tylem.pl
19. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
20. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
21. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
22. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
23. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
24. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
25. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
26. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
27. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
28. Stosowane środki techniczne są aktualizowane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.
29. Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
30. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Zmiany Regulaminu

31. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
32. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
33. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

34. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
35. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
36. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze stron Tylem.pl, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług,
dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji oraz w celach statystycznych. Możesz
zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.